obliczanie mas ziemnych i wykopów

- pomiar i obliczenie ilości wybranych lub składowanych mas